Przejdź do treści
s1
s2
s3
s7
s8
s9
previous arrow
next arrow
Posłuchaj tego artykułu

ZARZĄDZENIE Nr 4/2022 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej z dnia 21 marca 2022 roku

Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu nagłaśniającego

Działając na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz. U. z 2020, poz. 194 t.j.), zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu pisemnego (zbieranie ofert) sprzęt nagłaśniający: 12 głośników LDM oraz 4 wzmacniacze ADS, rok produkcji 1999, będący własnością Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.

§ 2.
1.Ustala się cenę wywoławczą zestawu nagłaśniającego, o którym mowa w § 1 Zarządzenia, na kwotę 1 000,00 zł brutto.
2.Ustala się treść ogłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3.Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Do przeprowadzenia przetargu powołuje się komisje przetargową w składzie:
– Arkadiusz Wąs,
– Adrian Zamęta,
– Marek Sternowski.

§ 4.
Sprzęt zostanie przekazany nabywcy po wpłacie pełnej kwoty wynikającej z przeprowadzonego pisemnego przetargu na konto bankowe Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, w terminie do 7 dni od dnia wybrania oferty, lecz nie później niż w dniu podpisania umowy.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się powołanej komisji przetargowej.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 p.o. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej
Bogusława Daniel-Zieja


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2022
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej,
z dnia 21 marca 2022 roku

Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu nagłaśniającego
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, informuje o zamiarze sprzedaży sprzętu nagłaśniającego

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, zaprasza do składania ofert kupna sprzętu nagłaśniającego, tj. 12  głośników LDM, oraz 4 wzmacniaczy ADS, rok produkcji 1999.  Stan techniczny sprzętu nieznany.
Ustala sie cenę wywoławczą w wysokości 1.000,00zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
Sprzęt będzie można oglądać w dniach od 21 marca do 4 kwietnia 2022 roku w godzinach od 8:00 do 16:00 na holu w budynku Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu  (14)671-40-50
w godz. 8:00 – 16:00.
Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa, tel. (14) 671-40-50, www.gck-szczurowa.pl, e-mail: [email protected]
Rodzaj i typ sprzętu objętego postępowaniem:
– 4 kolumny głośników LDM, model P6215HPRO, o mocy 600 WAT,
– 4 kolumny głośników LDM, model M112, o mocy 100 WAT,
– 4 kolumny głośników LDM, model P315 PRO, o mocy 300 WAT,
–  2 wzmacniacze ADS, model 500 LX,
– 2 wzmacniacze ADS, model 800 LX,
Rok produkcji sprzętu – 1999
Dane techniczne dostępne na stronie internetowej producenta,
Ogólny stan sprzętu przeznaczonego do sprzedaży – dobry,
Stan techniczny nieznany z powodu braku okablowania.
Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2. adres  oferenta lub siedziby firmy,
3. numer telefonu,
4. datę sporządzenia oferty,
5. oferowaną cenę brutto,
6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu i warunkami przetargu, oraz  sprzedaży.

Cena wywoławcza sprzętu.
Cenę wywoławczą ustalono w wysokości 1 000,00 zł brutto, (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Kupujący po dokonaniu zakupu otrzyma fakturę.
Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru:
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej
ul. Rynek 4
32-820 Szczurowa
“Oferta na zakup sprzętu nagłaśniającego”
Ofertę należy przesłać pod wskazany adres lub złożyć w gabinecie p.o. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, ul. Rynek 4, 32-820  Szczurowa.
Ostateczny termin składania (wpływu) ofert ustala się na dzień 4 kwietnia 2022r. do godziny 16:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania:
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 5 kwietnia 2022r. o godz. 12:00,  w gabinecie p.o. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu
w Szczurowej, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. Termin związania ofertą sprzedaży określa
się na 14 dni.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot postępowania:
Sprzęt będzie udostępniony zainteresowanym w dniach od 21 marca  do 4 kwietnia 2022 roku w godzinach od 8:00 do 16:00 na holu w budynku Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.
Osoba do kontaktu: Adrian Zamęta – akustyk Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa
i Sportu w Szczurowej tel. (14) 671-40-50
Organizatorowi postępowania przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyn.

Inne informacje:
1. Komisja postępowania wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę sprzęt nagłaśniający będący przedmiotem sprzedaży.
2. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu postępowania.
3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia sprzętu przelewem na rachunek bankowy Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej,
nr 20 8591 0007 0100 0000 1052 0001, niezwłocznie po wybraniu jego oferty jako najkorzystniejszej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, a najpóźniej w dniu podpisania umowy.
4. W przypadku nie wpłacenia oferowanej kwoty w terminie o którym mowa w pkt. 3 Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy i wyboru kolejnej oferty z najwyższą ceną lub rozpisania następnej oferty na sprzedaż.
5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
6. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Nabywca.

Wykaz załączników:
1. ZARZĄDZENIE
doc
pdf
2. – zał nr 1 -Ogłoszenie o sprzedaży
doc
pdf
2.1.  formularz ofertowy na zakup głośników
doc
pdf
2.2. UMOWA PROJEKT
doc
pdf
2.2.1. Załącznik do umowy protokół zdawczo – odbiorczy
doc
pdf
2.3.  RODO – klauzula informacyjna
doc
pdf
3. Załącznik nr 2 – regulamin przetargu
doc
pdf

Przedmiot sprzedaży:

GCKCziS Szczurowa

Kalendarium wydarzeń
25 - 26 maj 2024

Przegląd Zespołów Folklorystycznych “Krakowski Wianek”

GCKCiS Szczurowa
01 cze 2024

Gminny Dzień Dziecka

Szczurowa
03 cze 2024

Dzień Dziecka – PSP Wola Przemykowska

Wola Przemykowska
Nie odnaleziono wydarzeń!
Skip to content