Przejdź do treści
s1
s2
s3
s7
s8
s9
previous arrow
next arrow
Statut

Załącznik do uchwały nr XI/96/2019
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 30 września 2019 r.

STATUT

Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, zwane dalej: „Centrum” utworzone jest na mocy Uchwały Nr XV /81/92 z dnia 10 listopada 1992 roku RADY GMINY w SZCZUROWEJ.
 2. Centrum jest samorządową instytucją kultury i działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:
  1. Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018, poz. 1983),
  2. Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019, poz. 1479),
  3. Ustawę z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz. 351),
  4. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869),
  5. Ustawę z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.z 2018, poz. 1870),
  6. Ustawę z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007, Nr 226, poz. 1675),
  7. Postanowienia niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Organizatorem dla Centrum jest Gmina Szczurowa.
 2. Centrum uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru Instytucji Kultury Gminy Szczurowa pod poz. 3, prowadzonego przez organizatora, tj. Gminę Szczurowa (zwaną dalej Organizatorem), działa we własnym imieniu i na własny rachunek, jako jednostka samodzielnie funkcjonująca pod względem prawnym, organizacyjnym i finansowym.
 3. Terenem działania Centrum jest obszar Gminy Szczurowa.
 4. Centrum może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 5. Centrum jest samorządową instytucją kultury.

§ 3.

 1. Nadzór nad Centrum sprawuje Wójt Gminy Szczurowa, zwany dalej: „Wójtem”.
 2. W zakresie działalności bibliotecznej Centrum podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku.
 3. Siedziba Centrum mieści się w Szczurowej przy ulicy Rynek 4, 32-820 Szczurowa.
 4. Swoje zadania Centrum realizuje bezpośrednio w siedzibie Centrum oraz za pośrednictwem bibliotek i świetlic zlokalizowanych w:
  1. Szczurowej – biblioteka, świetlica i kafejka internetowa,
  2. Dołędze – biblioteka i świetlica,
  3. Uściu Solnym – biblioteka i świetlica,
  4. Woli Przemykowskiej – biblioteka i świetlica,
  5. Zaborowie – biblioteka i świetlica,
  6. Strzelcach Wielkich – biblioteka,
  7. Pojawiu – świetlica.

ROZDZIAŁ II

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 4.

 1. Centrum realizuje zadania Gminy Szczurowa w zakresie:
  1. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
  2. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń.
  3. Podstawowym celem Centrum jest pozyskiwanie i przygotowywanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenia i ochrony jej wartości oraz dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.

§ 5.

Podstawowym zadaniem Centrum są edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, zaspokajanie potrzeb kulturalnych, czytelniczych, oświatowych i informacyjnych oraz ożywianie działalności w sferze kultury fizycznej, sportu i rekreacji realizowane poprzez:

 1. rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i potrzeb mieszkańców w dziedzinie kultury i czytelnictwa oraz tworzenie warunków do ich zaspokajania,
 2. rozwój i podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców gminy,
 3. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
 4. rozwijanie i wspieranie form indywidualnej aktywności kulturalnej i zespołowego uczestnictwa w kulturze,
 5. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
 6. tworzenie warunków do upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej,
 7. organizowanie imprez kulturalnych,
 8. współpracę z zawodowymi instytucjami tworzenia i upowszechniania kultury, środowiskami twórczymi, profesjonalnym i nieprofesjonalnym ruchem artystycznym w kraju i za granicą,
 9. prowadzenie sieci bibliotecznej na terenie gminy i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców,
 10. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona książek oraz innych materiałów bibliotecznych,
 11. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie i uczestniczenie w wymianie międzybibliotecznej,
 12. prowadzenie działalności informacyjnej oraz bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,
 13. tworzenie i udostępnienie baz danych katalogowych, bibliograficznych, i faktograficznych,
 14. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, zwłaszcza wiedzy o regionie, organizowanie różnorodnych przedsięwzięć służących popularyzacji książki i czytelnictwa,
 15. współdziałanie z bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami, szkołami i przedszkolami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczeństwa,
 16. tworzenie warunków realizacji nowoczesnych form edukacji, w tym m.in. umożliwianie dostępu do Internetu,
 17. organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
 18. rozwijanie usług w zakresie sportu, masowej kultury fizycznej i rekreacji,
 19. udostępnianie, dzierżawę i najem obiektów lub ich części na działalność sportową i rekreacyjną,
 20. prowadzenie działalności w zakresie prawidłowej eksploatacji, modernizacji i rozbudowy bazy sportowo – rekreacyjnej,
 21. współpracę z klubami sportowymi z terenu gminy.

§ 6.

Centrum w miarę posiadanych możliwości i zgodnie z zatwierdzonym planem działania na dany rok, na zasadach określonych we właściwych przepisach może:

 1. organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, spotkania literackie, wieczory autorskie, projekcje filmów itp.,
 2. organizować i współorganizować imprezy kulturalne, rekreacyjno-rozrywkowe oraz inne,
 3. organizować przeglądy twórczości artystycznej (np. teatralnej, filmowej, muzycznej, plastycznej, tanecznej itp.),
 4. prowadzić działalność edukacyjno-artystyczną w formie kół zainteresowań, pracowni, zespołów, grup artystycznych i innych,
 5. organizować kursy oświatowe i warsztaty artystyczne, spotkania autorskie, wystawy plastyczne,
 6. opiekować się dziećmi artystycznie uzdolnionymi,
 7. prowadzić działalność wydawniczą i sprzedaż lokalnej prasy i książek oraz innych materiałów poligraficznych,
 8. udostępniać sprzęt komputerowy i umożliwiać dostęp do szerokopasmowego Internetu,
 9. podnajmować pomieszczenia na cele kulturalne i oświatowe oraz komercyjne,
 10. realizować imprezy zlecone (np. okolicznościowe),
 11. prowadzić aukcje, kwesty i akcje na cele charytatywne,
 12. zawierać porozumienia i umowy z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy oraz stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w zakresie animacji kulturalnej
  i organizacji imprez służących zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców,
 13. podejmować również inne działania wynikające z potrzeb społeczności lokalnej,
 14. działalność, o której mowa w ust. 1, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 7.

 1. Centrum kieruje Dyrektor, który zarządza całokształtem jego działalności i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt.
 3. Dyrektor zarządza przy pomocy jednego Zastępcy Dyrektora, Kierownika Biblioteki, Głównego Księgowego i pozostałych pracowników.
 4. Zastępcę Dyrektora powołuje lub zatrudnia Dyrektor Centrum po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Wójta.
 5. Bibliotekami zarządza i kieruje Kierownik Biblioteki.
 6. Zastępca Dyrektora, Kierownik Biblioteki i Główny Księgowy działają w ramach udzielanych im przez Dyrektora umocowań i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
 7. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum upoważniony jest jednoosobowo Dyrektor.

§ 8.

Do zadań Dyrektora Centrum należy w szczególności:

 1. zarządzanie Centrum i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. wykonywanie zadań wynikających z niniejszego statutu,
 3. racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji,
 4. opracowywanie planów działania Centrum i przekładanie sprawozdań z ich wykonania.

§ 9.

 1. Wobec pracowników Centrum czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor, który zatrudnia i zwalnia pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Centrum określa Regulamin wynagradzania.

§ 10.

 1. Organizację wewnętrzną Centrum określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora.
 2. Zasady i warunki korzystania z bibliotek określa regulamin biblioteki nadany przez Dyrektora.

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA I FINANSOWANIE

§ 11.

 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ogólnych określonych dla instytucji kultury, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi odrębnymi
  przepisami.
 2. Centrum gospodaruje samodzielnie powierzonym mu majątkiem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kieruje się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 3. Przychodami Centrum są: wpływy z prowadzonej działalności, dotacja z Budżetu Gminy Szczurowa, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
 4. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej z Budżetu Gminy Szczurowa.
 5. Plan finansowy zawiera plan przychodów i kosztów.
 6. Dyrektor składa corocznie Wójtowi do zatwierdzenia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za poprzedni rok.
 7. Centrum tworzy fundusz instytucji kultury i posiada odrębny rachunek.
 8. Usługi Centrum w zakresie prowadzenia działalności bibliotecznej są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach.
 9. W zakresie działalności bibliotecznej Centrum może pobierać opłaty za:
  1. wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
  2. usługi informacyjne, bibliograficzne i reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
  3. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
  4. niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  5. uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych,
  6. wydruki komputerowe.
 10. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przekazywane
  są wyłącznie na realizację jego celów statutowych.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12.

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 2. Projekt zmiany statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor.
 3. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem Dyrektor przedkłada Wójtowi Gminy Szczurowa z wnioskiem o skierowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu do Rady Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Biernat


Kalendarium wydarzeń
11 lis 2022

Święto Niepodległości

Szczurowa
13 lis 2022

III Memoriał Pamięci Tomasza Gargula

Szczurowa
18 gru 2022

Jarmark Bożonarodzeniowy

Szczurowa
Nie odnaleziono wydarzeń!
Warto zobaczyć
Galeria
Nasza gazeta
Transmisja na żywo

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać informacje na bieżąco.

Gminne Centrum Kultury
Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

32-820 Szczurowa, ul. Rynek 4
NIP: 869-16-62-296
REGON: 850396669

Godziny pracy: 
poniedziałek: 8:00 – 16:00
wtorek: 8:00 – 16:00
środa: 8:00 – 16:00
czwartek: 8:00 – 16:00
piątek: 8:00 – 16:00

gck-szczurowa

Znajdziesz nas na

Skip to content