Przejdź do treści
s1
s2
s3
s7
s8
s9
previous arrow
next arrow
Statut

Załącznik do uchwały nr XI/96/2019
Rady Gminy Szczurowa
z dnia 30 września 2019 r.

STATUT

Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, zwane dalej: „Centrum” utworzone jest na mocy Uchwały Nr XV /81/92 z dnia 10 listopada 1992 roku RADY GMINY w SZCZUROWEJ.
 2. Centrum jest samorządową instytucją kultury i działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:
  1. Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018, poz. 1983),
  2. Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019, poz. 1479),
  3. Ustawę z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz. 351),
  4. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869),
  5. Ustawę z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.z 2018, poz. 1870),
  6. Ustawę z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007, Nr 226, poz. 1675),
  7. Postanowienia niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Organizatorem dla Centrum jest Gmina Szczurowa.
 2. Centrum uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru Instytucji Kultury Gminy Szczurowa pod poz. 3, prowadzonego przez organizatora, tj. Gminę Szczurowa (zwaną dalej Organizatorem), działa we własnym imieniu i na własny rachunek, jako jednostka samodzielnie funkcjonująca pod względem prawnym, organizacyjnym i finansowym.
 3. Terenem działania Centrum jest obszar Gminy Szczurowa.
 4. Centrum może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 5. Centrum jest samorządową instytucją kultury.

§ 3.

 1. Nadzór nad Centrum sprawuje Wójt Gminy Szczurowa, zwany dalej: „Wójtem”.
 2. W zakresie działalności bibliotecznej Centrum podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku.
 3. Siedziba Centrum mieści się w Szczurowej przy ulicy Rynek 4, 32-820 Szczurowa.
 4. Swoje zadania Centrum realizuje bezpośrednio w siedzibie Centrum oraz za pośrednictwem bibliotek i świetlic zlokalizowanych w:
  1. Szczurowej – biblioteka, świetlica i kafejka internetowa,
  2. Dołędze – biblioteka i świetlica,
  3. Uściu Solnym – biblioteka i świetlica,
  4. Woli Przemykowskiej – biblioteka i świetlica,
  5. Zaborowie – biblioteka i świetlica,
  6. Strzelcach Wielkich – biblioteka,
  7. Pojawiu – świetlica.

ROZDZIAŁ II

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 4.

 1. Centrum realizuje zadania Gminy Szczurowa w zakresie:
  1. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
  2. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń.
  3. Podstawowym celem Centrum jest pozyskiwanie i przygotowywanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenia i ochrony jej wartości oraz dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.

§ 5.

Podstawowym zadaniem Centrum są edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, zaspokajanie potrzeb kulturalnych, czytelniczych, oświatowych i informacyjnych oraz ożywianie działalności w sferze kultury fizycznej, sportu i rekreacji realizowane poprzez:

 1. rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i potrzeb mieszkańców w dziedzinie kultury i czytelnictwa oraz tworzenie warunków do ich zaspokajania,
 2. rozwój i podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców gminy,
 3. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
 4. rozwijanie i wspieranie form indywidualnej aktywności kulturalnej i zespołowego uczestnictwa w kulturze,
 5. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
 6. tworzenie warunków do upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej,
 7. organizowanie imprez kulturalnych,
 8. współpracę z zawodowymi instytucjami tworzenia i upowszechniania kultury, środowiskami twórczymi, profesjonalnym i nieprofesjonalnym ruchem artystycznym w kraju i za granicą,
 9. prowadzenie sieci bibliotecznej na terenie gminy i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców,
 10. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona książek oraz innych materiałów bibliotecznych,
 11. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie i uczestniczenie w wymianie międzybibliotecznej,
 12. prowadzenie działalności informacyjnej oraz bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,
 13. tworzenie i udostępnienie baz danych katalogowych, bibliograficznych, i faktograficznych,
 14. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, zwłaszcza wiedzy o regionie, organizowanie różnorodnych przedsięwzięć służących popularyzacji książki i czytelnictwa,
 15. współdziałanie z bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami, szkołami i przedszkolami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczeństwa,
 16. tworzenie warunków realizacji nowoczesnych form edukacji, w tym m.in. umożliwianie dostępu do Internetu,
 17. organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
 18. rozwijanie usług w zakresie sportu, masowej kultury fizycznej i rekreacji,
 19. udostępnianie, dzierżawę i najem obiektów lub ich części na działalność sportową i rekreacyjną,
 20. prowadzenie działalności w zakresie prawidłowej eksploatacji, modernizacji i rozbudowy bazy sportowo – rekreacyjnej,
 21. współpracę z klubami sportowymi z terenu gminy.

§ 6.

Centrum w miarę posiadanych możliwości i zgodnie z zatwierdzonym planem działania na dany rok, na zasadach określonych we właściwych przepisach może:

 1. organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, spotkania literackie, wieczory autorskie, projekcje filmów itp.,
 2. organizować i współorganizować imprezy kulturalne, rekreacyjno-rozrywkowe oraz inne,
 3. organizować przeglądy twórczości artystycznej (np. teatralnej, filmowej, muzycznej, plastycznej, tanecznej itp.),
 4. prowadzić działalność edukacyjno-artystyczną w formie kół zainteresowań, pracowni, zespołów, grup artystycznych i innych,
 5. organizować kursy oświatowe i warsztaty artystyczne, spotkania autorskie, wystawy plastyczne,
 6. opiekować się dziećmi artystycznie uzdolnionymi,
 7. prowadzić działalność wydawniczą i sprzedaż lokalnej prasy i książek oraz innych materiałów poligraficznych,
 8. udostępniać sprzęt komputerowy i umożliwiać dostęp do szerokopasmowego Internetu,
 9. podnajmować pomieszczenia na cele kulturalne i oświatowe oraz komercyjne,
 10. realizować imprezy zlecone (np. okolicznościowe),
 11. prowadzić aukcje, kwesty i akcje na cele charytatywne,
 12. zawierać porozumienia i umowy z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy oraz stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w zakresie animacji kulturalnej
  i organizacji imprez służących zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców,
 13. podejmować również inne działania wynikające z potrzeb społeczności lokalnej,
 14. działalność, o której mowa w ust. 1, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 7.

 1. Centrum kieruje Dyrektor, który zarządza całokształtem jego działalności i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt.
 3. Dyrektor zarządza przy pomocy jednego Zastępcy Dyrektora, Kierownika Biblioteki, Głównego Księgowego i pozostałych pracowników.
 4. Zastępcę Dyrektora powołuje lub zatrudnia Dyrektor Centrum po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Wójta.
 5. Bibliotekami zarządza i kieruje Kierownik Biblioteki.
 6. Zastępca Dyrektora, Kierownik Biblioteki i Główny Księgowy działają w ramach udzielanych im przez Dyrektora umocowań i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
 7. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum upoważniony jest jednoosobowo Dyrektor.

§ 8.

Do zadań Dyrektora Centrum należy w szczególności:

 1. zarządzanie Centrum i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. wykonywanie zadań wynikających z niniejszego statutu,
 3. racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji,
 4. opracowywanie planów działania Centrum i przekładanie sprawozdań z ich wykonania.

§ 9.

 1. Wobec pracowników Centrum czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor, który zatrudnia i zwalnia pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Centrum określa Regulamin wynagradzania.

§ 10.

 1. Organizację wewnętrzną Centrum określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora.
 2. Zasady i warunki korzystania z bibliotek określa regulamin biblioteki nadany przez Dyrektora.

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA I FINANSOWANIE

§ 11.

 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ogólnych określonych dla instytucji kultury, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi odrębnymi
  przepisami.
 2. Centrum gospodaruje samodzielnie powierzonym mu majątkiem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kieruje się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 3. Przychodami Centrum są: wpływy z prowadzonej działalności, dotacja z Budżetu Gminy Szczurowa, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
 4. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej z Budżetu Gminy Szczurowa.
 5. Plan finansowy zawiera plan przychodów i kosztów.
 6. Dyrektor składa corocznie Wójtowi do zatwierdzenia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za poprzedni rok.
 7. Centrum tworzy fundusz instytucji kultury i posiada odrębny rachunek.
 8. Usługi Centrum w zakresie prowadzenia działalności bibliotecznej są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach.
 9. W zakresie działalności bibliotecznej Centrum może pobierać opłaty za:
  1. wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
  2. usługi informacyjne, bibliograficzne i reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
  3. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
  4. niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  5. uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych,
  6. wydruki komputerowe.
 10. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przekazywane
  są wyłącznie na realizację jego celów statutowych.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12.

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 2. Projekt zmiany statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor.
 3. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem Dyrektor przedkłada Wójtowi Gminy Szczurowa z wnioskiem o skierowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu do Rady Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Biernat


Kalendarium wydarzeń
25 - 26 maj 2024

Przegląd Zespołów Folklorystycznych “Krakowski Wianek”

GCKCiS Szczurowa
01 cze 2024

Gminny Dzień Dziecka

Szczurowa
03 cze 2024

Dzień Dziecka – PSP Wola Przemykowska

Wola Przemykowska
Nie odnaleziono wydarzeń!
Skip to content