Przejdź do treści
s1
s2
s3
s7
s8
s9
previous arrow
next arrow
Lądowisko

ZARZĄDZENIE Nr 4/2020
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

z dnia 13 marca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Korzystania z obiektu
pn. Lądowisko Strzelce Małe – Szczurowa

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018, poz. 1983 ze zm.), oraz Statutu Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej będącego załącznikiem do uchwały Rady Gminy Szczurowa nr XI/96/2019 z dnia 30 września 2019 roku
(Dz. UWM), zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam Regulamin Korzystania z obiektu pn. Lądowisko Strzelce Małe – Szczurowa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 roku.

Szymon Witek
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej


 

Załącznik do Zarządzenia nr 4/2020
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury
Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej
z dnia 13 marca 2020 roku

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PN. LĄDOWISKO STRZELCE MAŁE – SZCZUROWA

Legenda:
Pod nazwą użytkownik rozumie się: pilot/paralotniarz/spadochroniarz/kajciarz/lotniarz/modelarz.
Pod nazwą impreza rozumie się: zawody/pokazy/spotkania.

I OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z LĄDOWISKA

 1. Właścicielem terenu pod lądowisko jest Gmina Szczurowa adres: Urząd Gminy Szczurowa ul. Lwowska 2, 32 -820 Szczurowa, woj. małopolskie, pow. brzeski, gmina Szczurowa.
 2. Zarządzającym lądowiskiem jest Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, 32-820 Szczurowa, ul. Rynek 4 woj. małopolskie, pow. brzeski, gmina Szczurowa.
 3. Lądowisko przeznaczone jest do operacji startów i lądowań wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością VFR w dzień dla statków powietrznych o całkowitej masie startowej (MTOW) do 5700 kg. Wykorzystywane przez statki powietrzne typu: motolotnie, samoloty ultralekkie oraz samoloty lekkie.
 4. Lądowisko czynne jest od wschodu do zachodu słońca.
 5. Lądowisko nie posiada łączności radiowej.
 6. Lądowisko nie jest obszarem strzeżonym.
 7. Lądowisko nie posiada usługi tankowania.
 8. Użytkownik może korzystać z lądowiska pod warunkiem uzyskania zgody od Zarządzającego w formie pisemnej (po uprzednim wcześniejszym podpisaniu porozumienia dotyczącego szczegółowych zasad korzystania z lądowiska).
 9. Korzystający z lądowiska przystępując do użytkowania lądowiska oraz jego otoczenia przyjmuje do wiadomości, że obciążają go wszelkie ewentualne szkody w stosunku do właściciela, zarządcy lub osób trzecich jakie powstaną na skutek użytkowania przez niego lądowiska.
 10. Zabrania się przebywania na terenie lądowiska osobom trzecim.
 11. Wobec osoby przebywającej na terenie lądowiska bez zgody Zarządzającego – zostanie naliczona jednorazowa opłata w wysokości 500 zł. Osoba przebywająca na terenie lądowiska bez zgody Zarządzającego – tym samym akceptuje naliczenie opłaty w wysokości 500 zł przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.
 12. Zabrania się ruchu pieszych po pasie lądowiska.
 13. Zabrania się uprawiania gier i zabaw na terenie lądowiska.
 14. Zabrania się pozostawiania bez opieki na lądowisku dzieci i zwierząt domowych. Za dokonane przez nich szkody odpowiadają prawnie i materialnie rodzice, opiekunowie lub właściciele zwierząt.
 15. Podczas prac związanych z pielęgnacją lądowiska np. koszenie trawy zabrania się wykonywania jakichkolwiek lotów.
 16. Samochody mogą parkować tylko w wyznaczonych do tego miejscach poza pasem lądowiska.
 17. Sprawca wypadku lub innego zdarzenia wywołującego szkodę powstałego wyniku korzystania lądowiska lub mającego z nim związek powodującego szkodę na osobach lub rzeczach zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zarządzającego lądowiskiem.
 18. Wszyscy przebywający na lądowisku w tym goście, zobowiązani są do przestrzegania Zasad BHP.
 19. Osoby zakłócające porządek na lądowisku, nie przestrzegające niniejszego regulaminu będą z niego usuwane.
 20. Korzystanie z lądowiska odbywa się na warunkach określonych w odrębnie zawartej umowie/porozumieniu.
 21. Koszty utrzymania lądowiska ponosi Zarządca.

II BEZPIECZEŃSTWO LOTÓW

 1. Każdy użytkownik statku powietrznego ma obowiązek w sposób przemyślany wykonywać loty i czynności w sposób bezpieczny dla otoczenia.
 2. Zabrania się pilotowania statków powietrznych, urządzeń oraz modeli pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków i innych substancji upośledzających zdolności psychomotoryczne organizmu.
 3. Każdy użytkownik ma obowiązek korzystać z lądowiska w wyznaczonych strefach.
 4. Użytkownicy lądowiska oraz zaproszeni goście wykonujący loty powinni bezwzględnie posiadać aktualną polisę OC.
 5. Użytkownicy korzystający z lądowiska muszą również bezwarunkowo przestrzegać Instrukcji Operacyjnej Lądowiska.
 6. Podczas organizowania zawodów i imprez na lądowisku zabrania się wykonywania jakichkolwiek lotów bez uzgodnienia z organizatorem imprezy, który zawarł w tym zakresie umowę z Zarządzającym.

III PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej oraz Gmina Szczurowa nie ponoszą odpowiedzialności za czyny i ich skutki osób fizycznych i prawnych polegające lub mające związek z użytkowaniem lądowiska bezprawnie lub w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.
 2. Zarządzający Lądowiskiem zastrzega sobie prawo do wydawania decyzji w sprawie zakazu wykonywania lotów przez użytkowników lądowiska naruszających regulamin gdy będzie to podyktowane bezpieczeństwem i zachowaniem porządku na terenie lądowiska.
 3. Osoby, przebywające na terenie lądowiska zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Szymon Witek
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

Kamera Lądowisko Strzelce Małe – Gmina Szczurowa

Kalendarium wydarzeń
23 cze 2024

STRAŻMAGEDON – biegamy i pomagamy

Szczurowa
Nie odnaleziono wydarzeń!
Skip to content