Przejdź do treści
s1
s2
s3
s7
s8
s9
previous arrow
next arrow
Wysłuchaj artykułu

Regulamin Turnieju o Puchar Wójta Gminy Szczurowa 2021

REGULAMIN
Turnieju Wsi o Puchar Wójta Gminy Szczurowa

I. Cel.
-Popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy,
– Upowszechnianie przepisów różnego rodzaju dyscyplin, kształtowanie właściwych postaw
zawodników i kibiców,
– Wyrabianie nawyku aktywnego udziału mieszkańców w różnych formach rekreacji i zabawy,
– Integracja społeczności lokalnej,
– Podnoszenie własnej sprawności fizycznej,
– Propagowanie zdrowego stylu życia,
II. Organizator.
– Gmina Szczurowa,
– Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej,
– Sołectwa wsi: Barczków, Dąbrówka Morska, Dołęga, Górka, Księże Kopacze, Kopacze Wielkie,
Kwików, Niedzieliska, Pojawie, Popędzyna, Rajsko, Rudy Rysie, Rylowa, Rząchowa, Strzelce
Małe, Strzelce Wielkie, Szczurowa, Uście Solne, Wola Przemykowska, Wrzępia, Zaborów.
III. Termin i miejsce.
– Turniej odbędzie się w ramach pikniku sportowo – rekreacyjnego w dniu 29 sierpnia 2021 r.
na stadionie sportowym w miejscowości Rylowa,
– W turnieju uczestniczą tylko te drużyny, które zgłoszą się do organizatora, tj. Gminnego
Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej z wymaganymi dokumentami do dnia
20 sierpnia br., do godz. 13:00, a następnie potwierdzą swój udział w biurze zawodów,
znajdującym się na stadionie sportowym w miejscowości Rylowa, w dniu imprezy w godz.
12:00 – 12:30,
IV. Warunki uczestnictwa.
– W turnieju uczestniczą drużyny złożone z mieszkańców poszczególnych sołectw,
– Każde ze sołectw reprezentuje tylko i wyłącznie jedna drużyna,
– W przypadku mniejszych wsi drużyna może składać się z mieszkańców kilku miejscowości,
– Uczestniczą wyłącznie mieszkańcy na stało lub czasowo zameldowani lub mieszkający na
terenie gminy,
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji danych, co w szczególności może mieć miejsce w związku ze złożonym protestem,
– W przypadku stwierdzenia udziału nieuprawnionego zawodnika lub zawodników drużyna
zostaje zdyskwalifikowana w danej dyscyplinie,
– Listę imienną reprezentacji sołectwa poświadcza kapitan drużyny, który reprezentuje ją w trakcie turnieju (sołectwa uczestniczące we wszystkich konkurencjach mogą zgłosić max 6 zawodników w tym 2 kobiety, 2 mężczyzn, 2 dzieci w wieku 10-15 lat. Istnieje możliwość wskazania 2 zawodników rezerwowych. Nie można dokonywać zmian wyznaczonych zawodników w trakcie trwania danej konkurencji. Wśród członków każdej drużyny musi być sołtys lub członek rady sołeckiej.
– Wymagane dokumenty: lista uczestników potwierdzona przez kapitana drużyny (sołtysa) –
zgłoszenie drużyny wraz z oświadczeniem,
– Każdy z zawodników, podpisując zgłoszenie oraz oświadczenie, potwierdza, iż dobrowolnie bierze udział w w/w turnieju oraz jest zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w rozgrywkach. Ponadto nie będzie rościł pretensji do organizatora
w przypadku powstałych kontuzji i urazów, które mogą wystąpić podczas trwania w/w turnieju.
Dodatkowe ubezpieczenie NW członków drużyn leży po stronie uczestników.
– Wszyscy uczestnicy turnieju obowiązani są posiadać stroje sportowe tj. obuwie sportowe, koszulki z krótkim rękawem, spodenki lub dół dresów,
– Organizator nie zapewnia transportu drużyn.
V. Konkurencje i sposób ich przeprowadzenia.
– Bieg z taczkami
Zespół składa się z 4 zawodników (2 mężczyzn i 2 kobiety),
Zadanie polega na przewiezieniu przez mężczyznę, kobiety na taczkach wzdłuż wyznaczonej trasy, tam i z powrotem. W tym czasie przygotowują się kolejni uczestnicy danej drużyny do przejęcia taczek i pokonania wyznaczonej trasy w taki sposób jak ich poprzednicy. Wygrywa drużyna która najszybciej pokona wyznaczoną trasę. Czas mierzony jest stoperem.
– Wyścig w folii dorośli uczestnicy (2 kobiety i 2 mężczyzn) zostają związani folią. Zabawa polega na jak najszybszym dotarciu spiętej grupy do mety bez uszkodzenia foli. Trudność polega na tym, że uczestnicy są ściśnięci i skierowani w różnych kierunkach. Dobra komunikacja pozwoli na przezwyciężenie trudności. Wygrywa drużyna która najszybciej pokona wyznaczoną trasę. Czas mierzony jest stoperem.
– Bicie piany
każda drużyna wyznacza jednego przedstawiciela – mężczyznę, który będzie miał za zadanie jak najszybciej ubić pianę z białek. Piana musi być tak ubita, aby utrzymała się przez 5 sekund nad głową zawodnika.
– Rzut gumofilcem
konkurencja przeznaczona dla kobiet. Każda drużyna wyznacza jedną panią, która będzie miała za zadanie rzucić gumofilcem na odległość. Wygrywa zawodniczka, która rzuci najdalej.
– Szukanie jajek w stogu siana/słomy
Konkurencja polega na szukaniu jaj ukrytych w sianie/słomie. Drużyna wyznacza 1 przedstawiciela. Każdy z zawodników ma zawiązane oczy. Wygrywa zawodnik, który znajdzie najwięcej jaj w wyznaczonym czasie (3 min.), punkty otrzymuje się za każde znalezione jajo (nie liczą się jaja rozbite). W przypadku trudności w odnalezieniu jaj przez uczestników konkurencji, dopuszcza się sytuacje wydłużenia czasu poszukiwania jaj.
– Bieg w worku z jajkiem – konkurencja dla dzieci
Jedna osoba (dziecko) z każdej drużyny wchodzi do worka i skacząc jak najszybciej, pokonuje
wyznaczony dystans. Na drugim końcu wyznaczonej trasy czeka drugi zawodnik (również
dziecko), który po dotarciu kolegi (koleżanki) w worku, ma bezpiecznie przenieść jajko na łyżce do mety. Wygrywa drużyna, która pierwsza dobiegnie do mety z jajkiem na łyżce
– Wyścig na trzy nogi
w konkurencji bierze udział po dwoje dzieci z każdej drużyny. Uczestnikom stojącym obok siebie, zwróconym w jednym kierunku, związuje się nogi (prawa noga jednego z lewą drugiego). Tak ,,połączeni ze sobą” zawodnicy biegną po wyznaczonej trasie. Zabawa polega na skoordynowaniu ruchu i najszybszym dobiegnięciu do mety.
– Bieg gąsienic
Uczestnicy każdej drużyny ustawiają się za linią startu. Klękają i łapią osobę przed sobą za kostki. Na znak “gąsienice” ruszają w stronę mety. Wygra ten zespół, który lepiej poradzi sobie z zadaniem. Uwaga – jeśli gąsienica w trakcie wyścigu przerwie się, to należy zatrzymać się na chwilę i ponownie ją złączyć.
– Napełnij butelkę
Ustawiamy przed każdą drużyną wiaderko z wodą. Uczestnicy siadają na ziemi, jeden za drugim w rzędzie. Pierwsza osoba z rzędu trzyma plastikowy kubek, a ostatnia pustą butelkę plastikową. Na sygnał pierwsze osoby z rzędu napełniają kubek wodą i podają do sąsiadów z tyłu, przelewając wodę do butelki. Następnie przekazują pusty kubek z powrotem. Wygrywa ta drużyna, która najszybciej napełni butelkę wodą.
– Podczas turnieju, równolegle będą rozgrywane mecze piłki nożnej. Punktacja zdobyta z
rozegranych meczy, nie będzie wliczana do sumy punktów z poszczególnych konkurencji
rozegranych w ramach turnieju o Puchar Wójta Gminy Szczurowa. Rozgrywki piłki nożnej będą oddzielnie punktowane i oddzielnie będą przyznawane puchary za I, II i III miejsce. Zespół grający w piłkę nożną składa się z 7 zawodników plus 4 rezerwowych, w wieku od 15 lat. Czas trwania meczu uzależniony jest od ilości drużyn. Wstępnie szacuje się 2 x 10 min. Turniej rozegrany zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej. System rozgrywania turnieju ustalony zostanie przed rozpoczęciem gry, jednakże wstępnie planuje się, że będzie to system pucharowy. Przewidziane są zmiany maksymalnie 4 zawodników w ciągu każdego meczu.
VI. Punktacja.
– W konkurencjach: bieg z taczkami, wyścig w folii, bieg w worku z jajkiem, wyścig na trzy
nogi, bieg gąsienic, napełnij butelkę, punkty będą przyznawane malejąco w zależności od
uzyskanego czasu. Najkrótszy czas – maksymalna ilość punktów wynikająca
z liczby drużyn przystępujących do konkurencji, np.: przyznawane punkty w przypadku 7
drużyn .:
0,20 min. – 7 punktów – I miejsce
0,24 min. – 6 punktów – II miejsce
0,38 min. – 5 punktów – III miejsce
0,49 min. – 4 punkty – IV miejsce
0,55 min. – 3 punkty – V miejsce
1,02 min. – 2 punkty – VI miejsce
1,24 min. – 1 punkt – VII miejsce
– W konkurencji szukanie jajek w stogu siana/słomy – dodatkowe punkty za każde
znalezione całe jajo,
– Konkurencja ubijanie piany z białek – dodatkowe punkty dla pierwszych 3 zawodników
(I miejsce 3 punkty, II miejsce 2 punkty, 3 miejsce 1 punkt)
– Konkurencja rzut gumofilcem – punkty będą przyznawane malejąco w zależności od
uzyskanej odległości rzutu. Najdalszy rzut – maksymalna ilość punktów wynikająca
z liczby drużyn przystępujących do konkurencji
Uwaga!
– Drużyny, które nie będą uczestniczy w poszczególnych konkurencjach, w klasyfikacji generalnej otrzymują 0 pkt. za tą konkurencję.
VII. Nagrody.
Turniej Piłki Nożnej, oraz Turniej Wsi o Puchar Wójta, będą oddzielnie punktowane. Drużyny,
które otrzymają najwięcej punktów, otrzymują puchary za I, II i III miejsce.
VIII. Postanowienia końcowe.
– Organizatorzy zapewniają obsługę medyczną, techniczną, sędziowską, nagłośnienie,
– Koszty organizacyjne, zakup nagród pokrywają organizatorzy,
– Pozostałe koszty pokrywają uczestniczące w turnieju drużyny,
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
– Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów imprezy,
– Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie. W przypadku istotnych zmian
zobowiązuje się do powiadomienia zawodników o zaistniałych zmianach w regulaminie.
– We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator Turnieju, któremu
przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, Gminne
Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej uprzejmie informuje, że w celach
dokumentacyjnych przebieg imprezy będzie utrwalany za pomocą wszelkich technik
fotograficznych i nagraniowych przez obsługę audio wideo z Gminnego Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, Urzędu Gminy Szczurowa oraz media, które wcześniej
uzyskały pozwolenie na udział w wydarzeniu. Uczestnicy imprezy wchodząc na jej teren
przyjmują do wiadomości oraz zgadzają się na powyższe warunki.

 

GCKCzi Szczurowa

Kalendarium wydarzeń
16 gru 2023

Jarmark Bożonarodzeniowy

Szczurowa
Nie odnaleziono wydarzeń!
Skip to content