Przejdź do treści
s1
s2
s3
s7
s8
s9
previous arrow
next arrow
Posłuchaj tego artykułu

Regulamin Turnieju o Puchar Wójta Gminy Szczurowa 2021

REGULAMIN
Turnieju Wsi o Puchar Wójta Gminy Szczurowa

I. Cel.
-Popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy,
– Upowszechnianie przepisów różnego rodzaju dyscyplin, kształtowanie właściwych postaw
zawodników i kibiców,
– Wyrabianie nawyku aktywnego udziału mieszkańców w różnych formach rekreacji i zabawy,
– Integracja społeczności lokalnej,
– Podnoszenie własnej sprawności fizycznej,
– Propagowanie zdrowego stylu życia,
II. Organizator.
– Gmina Szczurowa,
– Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej,
– Sołectwa wsi: Barczków, Dąbrówka Morska, Dołęga, Górka, Księże Kopacze, Kopacze Wielkie,
Kwików, Niedzieliska, Pojawie, Popędzyna, Rajsko, Rudy Rysie, Rylowa, Rząchowa, Strzelce
Małe, Strzelce Wielkie, Szczurowa, Uście Solne, Wola Przemykowska, Wrzępia, Zaborów.
III. Termin i miejsce.
– Turniej odbędzie się w ramach pikniku sportowo – rekreacyjnego w dniu 29 sierpnia 2021 r.
na stadionie sportowym w miejscowości Rylowa,
– W turnieju uczestniczą tylko te drużyny, które zgłoszą się do organizatora, tj. Gminnego
Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej z wymaganymi dokumentami do dnia
20 sierpnia br., do godz. 13:00, a następnie potwierdzą swój udział w biurze zawodów,
znajdującym się na stadionie sportowym w miejscowości Rylowa, w dniu imprezy w godz.
12:00 – 12:30,
IV. Warunki uczestnictwa.
– W turnieju uczestniczą drużyny złożone z mieszkańców poszczególnych sołectw,
– Każde ze sołectw reprezentuje tylko i wyłącznie jedna drużyna,
– W przypadku mniejszych wsi drużyna może składać się z mieszkańców kilku miejscowości,
– Uczestniczą wyłącznie mieszkańcy na stało lub czasowo zameldowani lub mieszkający na
terenie gminy,
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji danych, co w szczególności może mieć miejsce w związku ze złożonym protestem,
– W przypadku stwierdzenia udziału nieuprawnionego zawodnika lub zawodników drużyna
zostaje zdyskwalifikowana w danej dyscyplinie,
– Listę imienną reprezentacji sołectwa poświadcza kapitan drużyny, który reprezentuje ją w trakcie turnieju (sołectwa uczestniczące we wszystkich konkurencjach mogą zgłosić max 6 zawodników w tym 2 kobiety, 2 mężczyzn, 2 dzieci w wieku 10-15 lat. Istnieje możliwość wskazania 2 zawodników rezerwowych. Nie można dokonywać zmian wyznaczonych zawodników w trakcie trwania danej konkurencji. Wśród członków każdej drużyny musi być sołtys lub członek rady sołeckiej.
– Wymagane dokumenty: lista uczestników potwierdzona przez kapitana drużyny (sołtysa) –
zgłoszenie drużyny wraz z oświadczeniem,
– Każdy z zawodników, podpisując zgłoszenie oraz oświadczenie, potwierdza, iż dobrowolnie bierze udział w w/w turnieju oraz jest zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w rozgrywkach. Ponadto nie będzie rościł pretensji do organizatora
w przypadku powstałych kontuzji i urazów, które mogą wystąpić podczas trwania w/w turnieju.
Dodatkowe ubezpieczenie NW członków drużyn leży po stronie uczestników.
– Wszyscy uczestnicy turnieju obowiązani są posiadać stroje sportowe tj. obuwie sportowe, koszulki z krótkim rękawem, spodenki lub dół dresów,
– Organizator nie zapewnia transportu drużyn.
V. Konkurencje i sposób ich przeprowadzenia.
– Bieg z taczkami
Zespół składa się z 4 zawodników (2 mężczyzn i 2 kobiety),
Zadanie polega na przewiezieniu przez mężczyznę, kobiety na taczkach wzdłuż wyznaczonej trasy, tam i z powrotem. W tym czasie przygotowują się kolejni uczestnicy danej drużyny do przejęcia taczek i pokonania wyznaczonej trasy w taki sposób jak ich poprzednicy. Wygrywa drużyna która najszybciej pokona wyznaczoną trasę. Czas mierzony jest stoperem.
– Wyścig w folii dorośli uczestnicy (2 kobiety i 2 mężczyzn) zostają związani folią. Zabawa polega na jak najszybszym dotarciu spiętej grupy do mety bez uszkodzenia foli. Trudność polega na tym, że uczestnicy są ściśnięci i skierowani w różnych kierunkach. Dobra komunikacja pozwoli na przezwyciężenie trudności. Wygrywa drużyna która najszybciej pokona wyznaczoną trasę. Czas mierzony jest stoperem.
– Bicie piany
każda drużyna wyznacza jednego przedstawiciela – mężczyznę, który będzie miał za zadanie jak najszybciej ubić pianę z białek. Piana musi być tak ubita, aby utrzymała się przez 5 sekund nad głową zawodnika.
– Rzut gumofilcem
konkurencja przeznaczona dla kobiet. Każda drużyna wyznacza jedną panią, która będzie miała za zadanie rzucić gumofilcem na odległość. Wygrywa zawodniczka, która rzuci najdalej.
– Szukanie jajek w stogu siana/słomy
Konkurencja polega na szukaniu jaj ukrytych w sianie/słomie. Drużyna wyznacza 1 przedstawiciela. Każdy z zawodników ma zawiązane oczy. Wygrywa zawodnik, który znajdzie najwięcej jaj w wyznaczonym czasie (3 min.), punkty otrzymuje się za każde znalezione jajo (nie liczą się jaja rozbite). W przypadku trudności w odnalezieniu jaj przez uczestników konkurencji, dopuszcza się sytuacje wydłużenia czasu poszukiwania jaj.
– Bieg w worku z jajkiem – konkurencja dla dzieci
Jedna osoba (dziecko) z każdej drużyny wchodzi do worka i skacząc jak najszybciej, pokonuje
wyznaczony dystans. Na drugim końcu wyznaczonej trasy czeka drugi zawodnik (również
dziecko), który po dotarciu kolegi (koleżanki) w worku, ma bezpiecznie przenieść jajko na łyżce do mety. Wygrywa drużyna, która pierwsza dobiegnie do mety z jajkiem na łyżce
– Wyścig na trzy nogi
w konkurencji bierze udział po dwoje dzieci z każdej drużyny. Uczestnikom stojącym obok siebie, zwróconym w jednym kierunku, związuje się nogi (prawa noga jednego z lewą drugiego). Tak ,,połączeni ze sobą” zawodnicy biegną po wyznaczonej trasie. Zabawa polega na skoordynowaniu ruchu i najszybszym dobiegnięciu do mety.
– Bieg gąsienic
Uczestnicy każdej drużyny ustawiają się za linią startu. Klękają i łapią osobę przed sobą za kostki. Na znak “gąsienice” ruszają w stronę mety. Wygra ten zespół, który lepiej poradzi sobie z zadaniem. Uwaga – jeśli gąsienica w trakcie wyścigu przerwie się, to należy zatrzymać się na chwilę i ponownie ją złączyć.
– Napełnij butelkę
Ustawiamy przed każdą drużyną wiaderko z wodą. Uczestnicy siadają na ziemi, jeden za drugim w rzędzie. Pierwsza osoba z rzędu trzyma plastikowy kubek, a ostatnia pustą butelkę plastikową. Na sygnał pierwsze osoby z rzędu napełniają kubek wodą i podają do sąsiadów z tyłu, przelewając wodę do butelki. Następnie przekazują pusty kubek z powrotem. Wygrywa ta drużyna, która najszybciej napełni butelkę wodą.
– Podczas turnieju, równolegle będą rozgrywane mecze piłki nożnej. Punktacja zdobyta z
rozegranych meczy, nie będzie wliczana do sumy punktów z poszczególnych konkurencji
rozegranych w ramach turnieju o Puchar Wójta Gminy Szczurowa. Rozgrywki piłki nożnej będą oddzielnie punktowane i oddzielnie będą przyznawane puchary za I, II i III miejsce. Zespół grający w piłkę nożną składa się z 7 zawodników plus 4 rezerwowych, w wieku od 15 lat. Czas trwania meczu uzależniony jest od ilości drużyn. Wstępnie szacuje się 2 x 10 min. Turniej rozegrany zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej. System rozgrywania turnieju ustalony zostanie przed rozpoczęciem gry, jednakże wstępnie planuje się, że będzie to system pucharowy. Przewidziane są zmiany maksymalnie 4 zawodników w ciągu każdego meczu.
VI. Punktacja.
– W konkurencjach: bieg z taczkami, wyścig w folii, bieg w worku z jajkiem, wyścig na trzy
nogi, bieg gąsienic, napełnij butelkę, punkty będą przyznawane malejąco w zależności od
uzyskanego czasu. Najkrótszy czas – maksymalna ilość punktów wynikająca
z liczby drużyn przystępujących do konkurencji, np.: przyznawane punkty w przypadku 7
drużyn .:
0,20 min. – 7 punktów – I miejsce
0,24 min. – 6 punktów – II miejsce
0,38 min. – 5 punktów – III miejsce
0,49 min. – 4 punkty – IV miejsce
0,55 min. – 3 punkty – V miejsce
1,02 min. – 2 punkty – VI miejsce
1,24 min. – 1 punkt – VII miejsce
– W konkurencji szukanie jajek w stogu siana/słomy – dodatkowe punkty za każde
znalezione całe jajo,
– Konkurencja ubijanie piany z białek – dodatkowe punkty dla pierwszych 3 zawodników
(I miejsce 3 punkty, II miejsce 2 punkty, 3 miejsce 1 punkt)
– Konkurencja rzut gumofilcem – punkty będą przyznawane malejąco w zależności od
uzyskanej odległości rzutu. Najdalszy rzut – maksymalna ilość punktów wynikająca
z liczby drużyn przystępujących do konkurencji
Uwaga!
– Drużyny, które nie będą uczestniczy w poszczególnych konkurencjach, w klasyfikacji generalnej otrzymują 0 pkt. za tą konkurencję.
VII. Nagrody.
Turniej Piłki Nożnej, oraz Turniej Wsi o Puchar Wójta, będą oddzielnie punktowane. Drużyny,
które otrzymają najwięcej punktów, otrzymują puchary za I, II i III miejsce.
VIII. Postanowienia końcowe.
– Organizatorzy zapewniają obsługę medyczną, techniczną, sędziowską, nagłośnienie,
– Koszty organizacyjne, zakup nagród pokrywają organizatorzy,
– Pozostałe koszty pokrywają uczestniczące w turnieju drużyny,
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
– Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów imprezy,
– Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie. W przypadku istotnych zmian
zobowiązuje się do powiadomienia zawodników o zaistniałych zmianach w regulaminie.
– We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator Turnieju, któremu
przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, Gminne
Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej uprzejmie informuje, że w celach
dokumentacyjnych przebieg imprezy będzie utrwalany za pomocą wszelkich technik
fotograficznych i nagraniowych przez obsługę audio wideo z Gminnego Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, Urzędu Gminy Szczurowa oraz media, które wcześniej
uzyskały pozwolenie na udział w wydarzeniu. Uczestnicy imprezy wchodząc na jej teren
przyjmują do wiadomości oraz zgadzają się na powyższe warunki.

 

GCKCzi Szczurowa

Kalendarium wydarzeń
03 maj 2024

Obchody 3 MAJA oraz święto Strażaków

Szczurowa
25 - 26 maj 2024

Przegląd Zespołów Folklorystycznych “Krakowski Wianek”

GCKCiS Szczurowa
01 cze 2024

Gminny Dzień Dziecka

Szczurowa
Nie odnaleziono wydarzeń!
Skip to content