Przejdź do treści
s1
s2
s3
s7
s8
s9
previous arrow
next arrow
Posłuchaj tego artykułu

Od 14.05.2020 r. rozpoczynamy otwieranie bibliotek na terenie gminy

Szanowni Państwo,

Od jutra tj. 14.05.2020 r. rozpoczynamy otwieranie bibliotek na terenie gminy. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora GCK zmienione zostają zasady wypożyczania zbiorów bibliotecznych. Wprowadzone zostają niezbędne zasady bezpieczeństwa oraz ograniczenia w poruszaniu się po obiektach.
Jako pierwsza uruchomiona zostaje Biblioteka w Szczurowej – o otwarciu filii poinformujemy w kolejnych postach oraz na stronie internetowej.
Serdecznie prosimy o zapoznanie się z nową procedurą wypożyczania oraz gorąco zapraszamy do korzystania z naszych zasobów bibliotecznych.
Bardzo cieszymy się, że po tak długiej przerwie będziemy mogli (chociaż w nieco innej formie) wznowić naszą działalność 🙂


Zarządzenie Nr 5/2020
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie częściowego przywrócenia działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczurowejoraz podległych jej Filii

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz.1479) oraz Regulaminu Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczurowej z dnia 01 sierpnia 2007r. zarządza się co następuje:

§1
W związku z upływem okresu, o którym mowa w §7 ust 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792) od dnia 14maja 2020 r. częściowo przywraca się działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczurowej zwanej dalej „Biblioteką” wraz z podległymi jej filiami.

§2
Biblioteka udostępnia zbiory wyłącznie w formie wypożyczeń, a także przyjmuje zwroty zbiorów.
§3
Dostęp do budynku Biblioteki i zwrot oraz wypożyczanie ulega modyfikacji w zakresie uregulowanym w Procedurze Funkcjonowania Wypożyczalni w Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczurowej i podległych jej Filiach stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 4
Działalność Biblioteki będzie prowadzonazgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r. (dostępnymi na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki) oraz zawartymi w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dostępnymi na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wznowienie-dzialalnosci-niektorych-instytucji-kultury).

§5
Wykonanie powierza się kierownikowiGminnej Biblioteki Publicznej w Szczurowej.

§6
Zarządzenie obowiązuje w okresie występowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS – CoV-2.

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Załącznik nr 1
do zarządzenia dyrektora
nr 5/2020 z dnia 12 maja 2020 roku

Procedura funkcjonowania Wypożyczalni w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczurowej i podległych jej filiach po częściowym zniesieniu ograniczeń związanych z COVID-19 w Polsce i wznowieniu pracy bibliotek

1. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 2 maja br. w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzającego zniesienie zakazu działalności bibliotek od maja br. częściowemu wznowieniu pracy podlegają Wypożyczalnie GBP w Szczurowej oraz podlegających jej filii (w Dołędze, Woli Przemykowskiej, Uściu Solnym, Zaborowie)
2. Wyłączone z dostępu dla użytkowników pozostają:
a. Dział Bibliograficzno-Informacyjny
b. Czytelnia Działu Dorosłych i Działu Dziecięcego
c. Czytelnie w filiach
3. Od dnia otwarcia bibliotek obsługiwane są jedynie wypożyczenia i zwroty materiałów bibliotecznych (książek, czasopism), nie będą odbywać się imprezy, spotkania, zajęcia edukacyjne, warsztaty itp. Niedostępne są takie usługi jak: korzystanie ze zbiorów na miejscu, korzystanie z komputerów.
4. Czytelnik korzystający z biblioteki zobowiązany jest do noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych. Osoby odwiedzające zobligowane są do stosowania się do umieszczonych w budynku wskazówek oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W wyznaczonych miejscach należyzdezynfekować ręce.
5. Pracownicy wykonują swoją pracę przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w maski lub przyłbice, rękawice jednorazowe, a także oddzieleni są od czytelnika płytą pleksi.
6. Zwroty:
a. Punkt zwrotów materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma)jest wspólny dla wszystkich działów i do odwołania zlokalizowany jestprzy wejściu do biblioteki.
b. Przy stanowisku zwrotów może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba. Pozostałe osoby oczekują w kolejce z zachowaniem bezpiecznych odległości (w wyznaczonych miejscach).
c. Zwrócone materiały biblioteczne umieszczane są na 4-dniowej kwarantannie w specjalnie wyznaczonym, odosobnionym pomieszczeniu, oznaczane opisem jako objęte kwarantanną i wyłączone są z możliwości rezerwacji.
d. Po każdym zwrocie materiałów bibliotecznych dokonywana będzie dezynfekcja blatu i rękawic pracownika.
7. Wypożyczenia:
a. Punkty wypożyczeń i zwrotów zlokalizowany jest przy wejściu do biblioteki.Wypożyczanie odbywa się bez wolnego dostępu do półek, materiały biblioteczne są udostępniane przez pracownika biblioteki, zajmującego się jedynie wypożyczaniem książek z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
b. W celu zminimalizowania czasu przebywania na terenie biblioteki zaleca się wcześniejsze dokonywanie rezerwacji książek, czasopism telefonicznie lub mailowo, bądź przygotowanie listy potrzebnych materiałów bibliotecznych.
8. W trakcie pracy biblioteki wyznacza się 30 minutowe przerwy ustalone w celu zdezynfekowania pomieszczeń, w których przebywają użytkownicy biblioteki oraz ogólnodostępnych przedmiotów (klamek, podłóg, poręczy, pleksi itp.). Ponadto po zakończeniu pracy dokonuje się dezynfekcji całości pomieszczeń, sprzętu i używanych przedmiotów.
9. Użytkownikom biblioteki zostaną zapewnione środki do dezynfekcji rąk (płyny).
10. Zużyte materiały umieszcza się w specjalnie wyznaczonych pojemnikach, które po zakończeniu pracy wynoszone są do kontenerów na śmieci.
11. Filie biblioteczne zlokalizowane wDołędze, Woli Przemykowskiej, Uściu Solnym, Zaborowie funkcjonują według ogólnych wytycznych dostosowanych do ich warunków lokalowych i kadrowych. Punkty zwrotów i wypożyczeń zlokalizowane są w wyznaczonych miejscach, czytelnicy nie przebywają bezpośrednio na terenie wypożyczalni. Zwroty i wypożyczenia odbywają się według wskazówek bibliotekarza. W filiach również obowiązują ogólne zasady bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
12. Wszyscy pracownicy powinni przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa:
a. Prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund.
b. Unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust).
c. Zachowanie bezpiecznej odległości (min. 2 m) od innych pracowników/osób.
d. Zasłanianie ust i nosa chusteczką jednorazową lub zgiętym łokciem, jeśli się kicha lub kaszle, a następnie wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk.
e. W przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym nie przychodzić do pracy, zwrócić się o pomoc medyczną.
13. Procedury zapobiegawcze w wypadku podejrzenie zakażenia koronawirusem:
a. Pracownicy/obsługa biblioteki powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
b. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
c. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, odwiedzający nie powinien zostać wpuszczony na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
d. W przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia wskazane jest ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba potencjalnie zarażona, przeprowadzenie rutynowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
14. W/w procedury obowiązują od dnia otwarcia GBP w Szczurowej oraz filii do odwołania.

Kalendarium wydarzeń
20 lip 2024

Piknik Rodzinny w Niedzieliskach

Boisko sportowe w Niedzieliskach
21 lip 2024

Turniej Wsi o Puchar Wójta

Boisko sportowe w Niedzieliskach
Nie odnaleziono wydarzeń!
Skip to content