Przejdź do treści
s1
s2
s3
s7
s8
s9
previous arrow
next arrow
Posłuchaj tego artykułu

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej,
z siedzibą przy ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa
ogłasza konkurs na wolne stanowisko: młodszy bibliotekarz/ bibliotekarz/starszy bibliotekarz
 (w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia)

 Warunki zatrudnienia:
1. Wymiar czasu pracy: ¾ etatu,
2. Miejsce wykonywania pracy: filia GBP w Uściu Solnym,
3. Rodzaj umowy: umowa na czas określony – okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia.
Zadania wykonywane na stanowisku:
1. Obsługa użytkowników biblioteki, ewidencjonowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych,
2. Udzielanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki,
3. Organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu książki
 i czytelnictwa,
4. Sporządzanie sprawozdań, analiz, planów z działalności biblioteki,
5. Organizacja i prowadzenie oraz promowanie zajęć edukacyjnych, imprez kulturalnych,
6. Pozyskiwanie funduszy na realizację działań promujących czytelnictwo oraz realizacja projektów,
7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora GCKCziS w Szczurowej.

Wykształcenie: średnie, mile widziane wykształcenie kierunkowe i wyższe
Wymagania kwalifikacyjne kandydata:
1. Wymagania niezbędne:
–  wykształcenie średnie,
–  znajomość podstawowych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania bibliotek  
    ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o bibliotekach,
– obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe,
– wiedza o literaturze polskiej i światowej,
– biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office,
– samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy, umiejętność działania w zespole, kreatywność,
– wysoka kultura osobista i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
– dyspozycyjność (praca w soboty).

2. Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe kierunkowe (bibliotekoznawstwo),
b) znajomość oprogramowania SOWA,
c) umiejętność opracowywania materiałów bibliotecznych pod względem formalnym
   i rzeczowym,

Warunki pracy:
– praca biurowa,
– kontakt z czytelnikiem,
– praca przy komputerze,
– możliwość zdobycia doświadczenia pracy w instytucji kultury,
– możliwość podnoszenia kwalifikacji,
– wysokość wynagrodzenia: 2 100,00 zł brutto/m-c

Wymagane dokumenty:
W I etapie rekrutacji (składania ofert):
– CV oraz list motywacyjny,
– wypełniony i podpisany załącznik do ogłoszenia.
W II etapie rekrutacji (po zaproszeniu wybranych osób na rozmowę kwalifikacyjną):
– kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
– kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy lub dokumentów potwierdzających staż pracy.

W ofercie prosimy o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o terminie przeprowadzenia II etapu rekrutacji.

Dokumenty należy składać osobiście bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa,
 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „oferta pracy”, w terminie do 31 sierpnia 2021 roku,
do godz. 15:00  (decyduje data wpływu).

Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Klauzula informacyjna
Oświadczenie

Kalendarium wydarzeń
25 - 26 maj 2024

Przegląd Zespołów Folklorystycznych “Krakowski Wianek”

GCKCiS Szczurowa
01 cze 2024

Gminny Dzień Dziecka

Szczurowa
03 cze 2024

Dzień Dziecka – PSP Wola Przemykowska

Wola Przemykowska
Nie odnaleziono wydarzeń!
Skip to content