ZAMKNIJ

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych.
Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.

Menu Główne
Polityka bezpieczeństwa
Działalność
Organizacje
Atrakcje turystyczne
Zabytki
Biblioteki
Instytucje i Urzędy
Muzeum Dwór w Dołędze
Statut

 

S T A T U T
Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu
w Szczurowej

 

R o z d z i a ł  I
Postanowienia ogólne

§ 1

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu – zwane dalej Centrum Kultury zostaje utworzone na mocy Uchwały Nr XV (81)92 z dnia 10 listopada 1992 roku RADY GMINY w SZCZUROWEJ.
 
§ 2
 
 1. Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu zwane dalej w skrócie GCKCziS jest gminną komunalną instytucją kultury, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej.
 2. GCKCz i S działa na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110 poz. 721 z późn. zm.), w zakresie działalności sportowej, także na podstawie Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113 z późn zm.) oraz w zakresie działalności bibliotek na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12 poz. 63) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).
 3. GCKCziS działa na obszarze gminy Szczurowa, jednakże może współpracować z instytucjami kultury oraz organizować imprezy kulturalne , sportowe i rekreacyjne, także poza terenem gminy.
 4. Siedzibą GCKCz i S jest miejscowość Szczurowa.
 5. Organizatorem GCKCz i S jest gmina Szczurowa.
§ 3

 1. Jako instytucja kultury GCKCz i S uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora oraz prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
 2. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w ustawie , gmina Szczurowa nie odpowiada za zobowiązania GCKCziS.
 3. GCKCz i S otrzymuje dotację z budżetu gminy w wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej Rady Gminy.
 4. Nadzór nad działalnością GCKCz i S w zakresie określonym odrębnymi przepisami sprawuje Zarząd Gminy Szczurowa.
§ 4

Centrum Kultury prowadzi łączną działalność w zakresie:
 1. Upowszechniania kultury – w tym prowadzenie placówek upowszechniania kultury,
 2. Upowszechniania czytelnictwa – w ramach działalności Gminnej Biblioteki Publicznej zwanej dalej Biblioteką,
 3. Upowszechniania Sportu i Rekreacji – w ramach działalności Placówek sportowych.
 
R o z d z i a ł  II
Cele i przedmiot działania

§ 5

Centrum Kultury realizuje zadania w dziedzinie:
 
 • gromadzenia , dokumentowania , tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury,
 • tworzenia warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą  i sztuką,
 • tworzenia warunków dla rozwoju kultury i folkloru,
 • rozpoznawania, rozbudzania, zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa,
 • rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelnictwa,
 • udostępniania zbiorów bibliotecznych,
 • działalności informacyjno – poligraficznej, popularyzacji książek i czytelnictwa,
 • upowszechniania sportu i rekreacji,
 • współdziałania z Gminnych Ludowych Klubów Sportowych.
§ 6

Do szczegółowego zakresu działania placówek upowszechniania kultury, biblioteki i ośrodka sportu i rekreacji należy:

1.      Placówki Upowszechniania Kultury

-  organizacja spektakli, wystaw i odczytów,
-  prowadzenie imprez artystycznych i rozrywkowych,
-  prowadzenie ognisk artystycznych, kółek zainteresowań,
-  kultywowanie tradycji ludowej,
-  prowadzenie wypożyczalni rekwizytów, sprzętu technicznego i innego,
-  organizowanie seansów filmowych i wideo,
-  organizacja kursów , konkursów i współzawodnictwa,
-  realizacja imprez zleconych przez Zarząd Gminy,
-  współpraca z innymi instytucjami i placówkami upowszechniania kultury
   i wychowania człowieka,
-  prowadzenie działalności gospodarczej.

2.  Biblioteka

-  uzupełnianie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- kierowanie dobrem materiałów w bibliotece,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczalni między bibliotecznych,
- zaopatrywanie filii w księgozbiory,
- prowadzenie punktów bibliotecznych,
- organizacja pracy świetlic – czytelni,
- organizacja czytelnictwa zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą,
- współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w zakresie:
- doboru, gromadzenia i opracowywania zbiorów bibliotecznych,
- korzystania z fachowego instruktażu i nadzoru merytorycznego,
- udziału w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym prowadzonym przez
   Wojewódzką Bibliotekę Publiczną,
- realizacja zadań zleconych przez Radę Gminy w zakresie badań i analiz czytelnictwa
- oraz innych opracowań merytorycznych i informacyjnych dotyczących stanu edukacji
- kulturalno-oświatowej prowadzonej przez książkę i bibliotekę,
- pomoc w organizowaniu spotkań autorskich i innych form upowszechniania książki i czytelnictwa,
- współpraca i pomoc placówkom upowszechniania kultury w planowaniu i realizacji przedsięwzięć związanych z zaspokajaniem oświatowych i kulturalnych potrzeb społeczeństwa.

3.  Placówki sportowe

-  upowszechnianie kultury poprzez organizowanie zawodów sportowych,
- współpraca ze szkołami oraz placówkami w zakresie rozwoju kultury fizycznej,
- współdziałanie z Gminnymi Ludowymi Klubami Sportowymi i udzielania im niezbędnej
  pomocy organizacyjnej w zakresie ich statutowej działalności,
- realizacja zadań związanych z budową urządzeń kultury fizycznej w gminie.

 
R O Z D Z I A Ł III
Organy i ich organizacja

§ 7

 1.  W Centrum Kultury działają jako jego wewnętrzne jednostki organizacyjne: Gminne Centrum Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna i Placówki Sportowe.
 2. Całokształtem działalności Centrum Kultury kieruje Dyrektor Centrum przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
 3. Przy Centrum Kultury może być powołana Społeczna Rada Programowa, a przy bibliotece Koło Przyjaciół Biblioteki jako organy doradczo – opiniodawcze działające zgodnie z własnymi regulaminami organizacyjnymi.
 4. Biblioteka oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji mają charakter wewnętrznych jednostek organizacyjnych centrum.

§ 8

 1. Dyrektor Centrum Kultury organizuje i nadzoruje pracę placówek upowszechniania kultury oraz sportu i rekreacji, zabezpiecza ich wyposażenie, sprawuje funkcję doradczą i udziela wszechstronnej pomocy w prowadzeniu ich działalności, jak również reprezentuje je na zewnątrz i ustala wewnętrzną organizację placówek w regulaminie organizacyjnym.
 2.  Pracownicy Bibliotek podlegają merytorycznie bezpośrednio Zastępcy Dyrektora Centrum   Kultury odpowiedzialnego za pracę bibliotek.
 3. W zakresie współdziałania bibliotek z innymi placówkami kultury Dyrektor Centrum Kultury podejmuje decyzje w uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora odpowiedzialnego za sprawy czytelnictwa.

§ 9

Dyrektora Centrum Kultury powołuje i odwołuje Zarząd Gminy po zaopiniowaniu przez Komisje Ochrony Zdrowia, Oświaty Opieki Społecznej Kultury i Sportu.

§ 10

 1. Dyrektor Centrum Kultury zatrudnia pracowników placówek upowszechniania kultury. bibliotek oraz sportu i rekreacji. Decyzję o zatrudnieniu w bibliotekach podejmuje w uzgodnieniu z Z –cą odpowiedzialnym za rozwój czytelnictwa.
 2. Zatrudniania i zwalniania pracowników dokonuje Dyrektor Centrum Kultury.
 3. Wojewódzka biblioteka Publiczna w Krakowie opiniuje funkcją Zastępcy Dyrektora Centrum, do którego zakresu działania będzie należeć upowszechnianie czytelnictwa

§ 11

 1.  W placówkach  upowszechniania kultury zatrudnia się pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje do prowadzenia działalności kulturalnej na terenie wsi.
 2. W bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej z odpowiednimi kwalifikacjami stosownie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określonych odrębnymi przepisami.
 3. W Bibliotece  mogą być zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin związanych z działalnością biblioteki.

 


 
Sierpień 2019
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


Multimedia
Publikacje
Folklor Szczurowa
Nasza Gazeta
Stowarzyszenia i Kółka
Jak do nas dojechać
Jesteś monitoring pozycji gościem na naszej stronie.

Nasze projekty wspierają:
Copyright©2019