ZAMKNIJ

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych.
Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.

Menu Główne
Polityka bezpieczeństwa
Działalność
Organizacje
Atrakcje turystyczne
Zabytki
Biblioteki
Publikacje
Instytucje i Urzędy
Muzeum Dwór w Dołędze
Data utworzenia:
2010-09-28


BEZPŁATNY KURS OBSŁUGI KOMPUTERA

Zapraszamy na bezpłatny kurs obsługi komputera oraz obsługi aplikacji biurowych.


 

Regulamin Rekrutacji Uczestników
w ramach Projektu „Komputer i Internet- nowoczesne umiejętności
mieszkańców z obszarów wiejskich”
realizowanego w ramach Działania 9.5
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013Definicje
§ 1
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Projekcie lub Projekcie „Komputer i Internet - nowoczesne umiejętności mieszkańców z obszarów wiejskich”– należy przez to rozumieć Projekt „Komputer i Internet- nowoczesne umiejętności mieszkańców z obszarów wiejskich” realizowany przez Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX  Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
2) Wnioskodawcy, Realizatorze należy przez to rozumieć Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej
3) Beneficjencie Ostatecznym (BO) lub uczestniku projektu – należy przez to rozumieć Kandydata, który zostanie zakwalifikowany do Projektu lub który został zakwalifikowany do Projektu „Komputer i Internet- nowoczesne umiejętności mieszkańców z obszarów wiejskich”
4) Dokumentach rekrutacyjnych – należy przez to rozumieć dokumenty, o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu.
Miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Za potwierdzenie miejsca zamieszkania uważa się dokument
urzędowy poświadczający miejsce zameldowania.
5) Miejscu pracy – należy przez to rozumieć miejsce wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę.
6) Biuro Rekrutacyjne-  miejsce w którym będą przyjmowane dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji Projektu osobom zainteresowanym udziałem w Projekcie oraz Beneficjentom Ostatecznym zlokalizowane w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej zlokalizowane przy ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

Postanowienia ogólne
§ 2

Regulamin Rekrutacji określa proces rekrutacji Kandydatów - potencjalnych Beneficjentów
Ostatecznych do udziału w Projekcie
1.Projekt jest realizowany przez Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej
2.Rekrutacja do projektu odbywa się w okresie 1-30 października 2010
3. Projekt realizowany jest w okresie: od 1 października 2010 roku do 30 kwietnia 2011 roku.
4.Poświadczenie nieprawdy przez beneficjenta Projektu w oświadczeniach lub dokumentach składanych w ramach Projektu skutkuje wykluczeniem kandydata z Projektu.

Uczestnicy Projektu - Beneficjenci Ostateczni
§ 3
1. Beneficjentem Ostatecznym może zostać osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Gminy Szczurowa pracująca lub będąca rolnikiem, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) słaba lub żadna umiejętność obsługi komputera
b) złożyła Dokumenty Rekrutacyjne, o których mowa w § 4 Regulaminu, w terminie trwania naboru.
2. Dodatkowo priorytetowo traktowani będą Kandydaci spełniający niżej wymienione kryteria:
a) Osoby, które posiadają wykształcenie podstawowe oraz osoby w wieku 50-64 lata.

Dokumenty rekrutacyjne
§ 4
1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie składają Dokumenty Rekrutacyjne
w Biurze Rekrutacyjnym
2. Przez Dokumenty Rekrutacyjne należy rozumieć:
a) Deklarację udziału w Projekcie oraz oświadczenia kandydata do Projektu,
zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu, o:
- chęci uczestnictwa w projekcie
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- o słabej lub żadnej znajomości komputera
- o statusie osoby czynnej zawodowo
b) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu urzędowego w przypadku braku dowodu osobistego (składany obligatoryjnie) potwierdzający dane osobowe Kandydata, w szczególności jego imię i nazwisko, wiek oraz miejsce stałego zameldowania na terenie gminy Szczurowa.

Składanie dokumentów rekrutacyjnych
§ 5
1. Kandydaci składają kompletne Dokumenty Rekrutacyjne w Biurze Rekrutacyjnym,
2. W rekrutacji wezmą udział osoby, które w terminie rekrutacji złożą kompletne Dokumenty Rekrutacyjne, o których mowa w § 4 Regulaminu w Biurze Rekrutacyjnym. Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem innej osoby, przesłać drogą pocztową lub kurierem na adresy wskazane w §1 niniejszego Regulaminu.
3. Dokumenty można składać w trakcie rekrutacji w Biurze Rekrutacyjnym:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00
4. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową lub kurierem za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Rekrutacyjnego.

 

Źródło /GCKCziS  Szczurowa/
<<< wstecz


Luty 2020
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  


Multimedia
Publikacje
Folklor Szczurowa
Nasza Gazeta
Stowarzyszenia i Kółka
Jak do nas dojechać
Jesteś monitoring pozycji gościem na naszej stronie.

Nasze projekty wspierają:
Copyright©2019